Partner Busnes Adnoddau Dynol (Rhan Amser)

Partner Busnes Adnoddau Dynol (Rhan Amser)

Pen-Y-Bont

i £51,723 pro-rata

Part Time

HR

Job Description

 

Partner Busnes Adnoddau Dynol (Rhan Amser)

 

Lleoliad:                                   1 Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5LJ

Gradd Gyflog:                         SUP 25-28  £48,033 – £51,723 pro rata

Oriau Gwaith:                          0.5 – 0.6 o amser llawn – Tua. 18 – 22 awr yr wythnos

 

Yn gyfrifol i:                            Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Gwelliant

 

Yn gyfrifol am:                        Arwain materion AD y sefydliad ac yn aelod allweddol o’r Tîm Rheoli

 

Cysylltiadau Allweddol:         Ombwdsmon, Cyfarwyddwyr, Rheolwyr, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, Pennaeth Cefnogi Gwaith Achos, Undebau Llafur, staff.  

 

Trosolwg:  Rôl ran-amser yw hon.  Bydd y Partner Busnes AD yn darparu mewnbwn AD hynod effeithiol sy’n canolbwyntio ar fusnes i gefnogi’r sefydliad i gyflawni ei amcanion busnes ac i sicrhau bod yr Ombwdsmon yn darparu gwasanaethau rhagorol.

Bydd deiliad y swydd yn aelod allweddol o’r Tîm Rheoli a bydd yn darparu cynllunio adnoddau dynol, cefnogaeth ar gyfer rheoli perfformiad, gwaith achos AD a bydd yn arwain ar gynlluniau a gweithgareddau datblygu a dysgu.  Bydd deiliad y swydd hefyd yn sicrhau bod gennym drefniadau gwobrwyo a chydnabod addas ac effeithiol a bydd yn arwain a gweithredu newid sefydliadol.   Bydd y Partner Busnes AD yn sicrhau bod ein harferion a’n polisïau AD yn gyfredol a’u bod yn adlewyrchu arfer da a’n gwerthoedd.  

Prosiectau cyfredol:

Datblygu Strategaeth Pobl yr Ombwdsmon i gefnogi ein cynllun corfforaethol a’n cynllun gweithredol.

Adolygu ein trefniadau Gwobrwyo & Chydnabod

Gweithredu ein fframwaith ar draws y sefydliad

Gweithio i sicrhau gwell ffocws ar draws y sefydliad ar ganlyniadau ac allbynnau yn hytrach na mewnbynnau

Datblygu fframwaith rheoli perfformiad gwell a chyson ar gyfer yr holl staff a rheolwyr

 

 

 

Successful Applicant

 

Gofynion:

 

Hanfodol:

 • Cymhwyster CIPD ynghyd â’r aelodaeth gyfredol
 • Profiad helaeth mewn rôl broffesiynol uchel ym maes AD, a sgiliau amlwg o ran sicrhau bod trefniadau a dulliau AD yn helpu i gyflawni amcanion a blaenoriaethau busnes.
 • Profiad o arwain a llunio gweithgareddau dysgu a datblygu
 • Gwybodaeth am gyfraith cyflogaeth ac arfer gorau AD
 • Profiad o reoli newid sefydliadol
 • Y gallu i ymgymryd â gwaith achos AD yn broffesiynol ac effeithiol 
 • Gan feddu agwedd ‘gallu gwneud’ â’r gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gwybodus a herio yn briodol, byddwch yn cynnal sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig o’r safonau orau.
 • Bod â statws personol a phroffesiynol i ennyn parch eich cydweithwyr ac eraill, a bod â sgiliau rhyngbersonol a’r gallu i ddylanwadu newid o fewn OGCC
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun.
 • Gallu cynllunio a chwblhau gwaith i gwrdd ag amserlenni tynn ac i greu lefelau da o allbwn gwaith ac ansawdd gwaith.
 • Profiad o ddarparu gwasanaeth sy’n deg a chyfiawn i bawb beth bynnag fo’u hoed, anabledd, ethnigrwydd, rhywedd, ailbennu rhywedd,  beichiogrwydd neu famolaeth, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, boed yn briod neu mewn partneriaeth sifil, neu ar sail unrhyw ystyriaeth amherthnasol arall.
 • Cymhwysedd profedig â systemau TG
 • Disgresiwn llwyr a dealltwriaeth o’r angen am gyfrinachedd.

 

Dymunol:

 • Profiad mewn gwasanaethau cyhoeddus a dealltwriaeth glir o’r maes
 • Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg
 • Gwybodaeth eang a dealltwriaeth o awdurdodaeth yr Ombwdsmon, ac o weithredu deddfwriaeth a gweithdrefnau cwyno berthnasol (neu’r gallu i ennill y ddealltwriaeth hon)
 • Trwydded yrru lawn, yn barod i yrru i ymgymryd â’r gwaith/rôl a defnydd o gar at ddibenion gwaith